Husorden

Ordensreglement for Munkerishave: Munkerisvej 13-53 og Gyldenstenvej 2-14.

Til opretholdelse af god ro og orden i bebyggelsen er lejerne jvf. lejekontrakten pligtig at efterkomme de af selskabet givne ordensregler samt andre almindelige påbud til sikring af det lejedes forsvarlige brug.

Af ordensregler fremhæves især:

AFFALD:
Genbrugeligt affald: Afleveres på en af kommunens nærgenbrugsstationer.
Der henvises til kommunens affalds- og sorteringsregulativ.

Aviser, reklamer og andet papir : Skal afleveres i de specielle affaldsbeholdere til papir.

Almindeligt husholdningsaffald : Skal afleveres i de anviste affaldsbeholdere. Affaldet bør pakkes i poser og lægges i en beholder med ledig plads.

Øvrigt affald, skal lejerne selv sørge for at få fjernet uden gene for ejendommen og dens beboere. Det er forbudt at henstille kasserede ting i trappeopgange, kældergange eller på fællesarealerne.

Containerdag: På foranledning af beboerrepræsentationen kan administrator bestille en container, der opstilles 1 dag til indsamling af affald fra ejendommens beboere.

Udgiften til denne containerdag fordeles på alle lejere og opkræves med lejen.

ANTENNER, PARABOLER, O.LIGN.:
Udvendige antenner, paraboler og jordledninger m.v. til radio, fjernsyn eller andet elektronisk udstyr må kun opsættes med administrators skriftlige tilladelse.

BØRNS LEG:
Det er ikke tilladt børn at lege ved tørrestativerne, når der tørres tøj, samt på trapper, trappe-opgange og kældergange, ligesom det henstilles til forældrene at påse, at børnene ikke tilgriser og tegner på døre, murværk eller flisegange.

Hvis der er en legeplads, henstilles også til forældrene at sørge for, at legepladsen efterlades i pæn tilstand, samt at sandkassen dækkes til af hensyn til børnene.

CYKLING:
Der må ikke cykles på områdets fortove, flisegange eller græsplæner.
Cykler skal anbringes i cykelstativerne eller i kælderen.

FYRVÆRKERI:
Fyrværkerisager må ikke afbrændes i lejligheder eller fra altaner og terrasser på grund af stor risiko for personskade og brandfare.

Nytårsaften kan fyrværkeri afbrændes fra græsplænerne, hvis det sker med så stor afstand til bygninger som muligt, og hvis fyrværkeriaffaldet fjernes samme aften eller senest næste morgen. Resten af året er det ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri på ejendommens område.

HAVER:
Lejere med lejligheder med have skal drage omsorg for at hække (hvor sådanne findes) bliver klippet 2 gange om året, og at haverne passes, så de fremtræder som haveanlægget i øvrigt.

HAVEANLÆG:
Det er forbudt at afbrække grene af træer og buske. Det henstilles til beboerne at være nænsomme overfor beplantninger og græsplæner.

HUSDYR:
Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre dyr, jvf. lejekontraktens §10.Det er heller ikke tilladt at fodre herreløse katte o.lign. på ejendommens område.

MUSIK M.M.
Musicering må ikke finde sted i erhvervsøjemed. Benyttelse af tv, radio, musikanlæg, musikinstru-menter o.lign. skal ske under hensyn til de øvrige beboere og må ikke ske fra altaner, terrasser eller åbne vinduer og døre og aldrig mellem kl. 23.00 og kl. 6.00.

STØJ:
Maskiner af enhver slags samt tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dennes beboere.

Brug af støjende maskiner eller værktøj, såsom boremaskiner, hammer m.v. må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og kl. 7.00.

TRAPPER OG ALTANER:
Barnevogne, legetøj o. lign. må ikke henstilles på eller under trapper. Opsætning af plader eller lignende på altaner må kun ske med administrators skriftlige tilladelse.

TÆPPEBANKNING:
Tæppebankning er kun tilladt på tørrepladserne, men vel at mærke kun, når der ikke hænger tøj til tørre.

REGLER VEDR. BADEVÆRELSE:
Vandspild skal undgåes. Sørg for at toilet og vandhaner ikke løber.

Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet som kan tilstoppe afløbet må kastes i WC-skålen. Såfremt cisternen bliver utæt, skal dette straks anmeldes til viceværten eller administrator.

Af hensyn til natteroen i ejendommen må kar/bruser ikke benyttes mellem kl. 23.00 og kl. 6.00.

VASKERUM OG TØJTØRRING:
Afbenyttelse af vaskekælder og tørrerum må kun finde sted efter det skema, der er ophængt i kælderen.
Maskinerne må kun benyttes mellem kl. 8.00 og kl. 20.00.
Maskinerne skal behandles og benyttes efter forskrifterne, der er ophængt i kælderen.
Vaskerum, tørrerum og maskiner skal efterlades i absolut rengjort stand.
Vask og strygning for fremmede må ikke finde sted på ejendommens maskiner.
Tøj må kun tørres på de anviste pladser og rum.
Tørring af tøj på altaner, må kun foregå under altanbrystningens højde.

Disse ordensregler er udelukkende udfærdiget for at tilvejebringe bedst mulige forhold i bebyggelsen til gavn og glæde for samtlige beboere.

Februar 1991 – Revideret juli 1994, marts 2001 og marts 2010.